Prenesi katalog
Prejmite e-novice
 • Omogočamo brezskrben nakup opreme za dom.
0
KOŠARICA

Tvoja košarica je prazna!

Naj se nakupovanje začne!

Splošni pogoji poslovanja

 

 Splošni pogoji poslovanja Aparati d.o.o. (GA+kuhinje) 01-2017

 1. člen

Veljavnost splošnih pogojev
Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja družba Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali njeni pooblaščeni prodajalci in posredniki (v nadaljevanju tudi: »GA+kuhinje« ali »prodajalec«).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse kupce GA+kuhinje, pri čemer se deli splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike, uporabljajo zgolj za potrošnike, fizične osebe kot jim daje status Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) in se jih v nadaljnjem tekstu poimenuje: kupci-potrošniki (kupec-potrošnik).

Zakon o varstvu potrošnikov, kot kupca-potrošnika določa: fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Za ostale kupce, ki nimajo lastnosti potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov (primeroma: pravne osebe, osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, itd) in pri katerih torej ne gre za kupce-potrošnike, se deli teh splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike ne uporabljajo in se za urejanje medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v kolikor specijalnejši zakon ali ti splošni pogoji ne določajo izrecno drugače.

2. člen

Vrste nakupa

Ti splošni pogoji se nanašajo na prodajo s takojšnjim plačilom. Za takojšnje plačilo šteje tudi pogodba, pri kateri kupec s posojilodajalcem (običajno: banka ali druga finančna inštitucija) dogovori, da se celotna kupnina prodajalcu plača, kupec pa nato plačuje najeto posojilo posojilodajalcu skozi določeno časovno obdobje.

3. člen

Točnost podatkov
Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi GA+kuhinje odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

4. člen

Vrste pogodb
Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom.

Pogodba, ki se sklepa na daljavo (po pošti, internetu ali z drugimi sredstvi elektronskega komuniciranja), šteje za sklenjeno s trenutkom prevzema izdelka po kupcu.

Pri sklepanju pogodbe na daljavo preko telefona GA+kuhinje kupcu posreduje potrditev ponudbe/pogodbe po navadni ali elektronski pošti. Pogodba šteje za sklenjeno, ko kupec pošlje pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo sprejema.

Vse pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku.

5. člen

Odstop od pogodbe
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec-potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od pridobitve dejanske posesti nad blagom oziroma pridobitve dejanske posesti nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec-potrošnik naroči v enem naročilu, ali pridobitve dejanske posesti nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev v skladu s 43.č členom ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov). Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe iz prvega stavka tega člena. Prejet izdelek mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. V primeru, da prodajalec izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška, plačanega za dostavo izdelka. Vračilo plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila plačil se izvede  z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (in torej ne gre za kupca-potrošnika) zanjo določila tega poglavja ne veljajo.

Pri nakupu v trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine ne vračamo.

7. člen

Prodajna pogodba
S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se prodajalec kupcu zaveže izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in prodajalec opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente naročila. Podatki o sklenjeni pogodbi oz. o oddanem naročilu so shranjeni v podatkovni bazi prodajalca.

Prodajalec si pridružuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in kuhinj v skladišču GA+kuhinje. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja od dneva ko je bil kupcu aparat na voljo na skladišču GA+kuhinje. Obračun se opravi po veljavnem ceniku z dne 01.01.2017 po ceni 1,00 € na dan za aparate in 5,00 € na dan za kuhinje. Vsi navedeni zneski že vsebujejo pripadajoči DDV.

8. člen
Cena in plačilni roki
Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila.
Kupec poravna celotno kupnino prodajalcu na TRR št. 02011-0259326313 odprt pri NLB d.d. z ustreznim sklicem, s plačilom v posamezni trgovini oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga.

Popusti pri posameznih akcijah in dodatnih ugodnostih se ne seštevajo, razen če je posebej navedeno drugače.

9. člen

Dostava
V primeru, da GA+kuhinje izdelek dostavi na želeni naslov kupca v R. Sloveniji, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave izdelka znaša 9,99 € ne glede na kraj, ki se nahaja v R. Sloveniji oz. velikost, težo ter ceno izdelka. Za izdelke višje od 150 cm in težje od 100 kg mora kupec ob dostavi zagotoviti dve osebi za vnos izdelka v stanovanje.

V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Strošek dostave izdelka v R. Sloveniji za člane GA+kuhinje kluba znaša 6,99 € ne glede na kraj dostave v R. Sloveniji oz. velikost, težo ter ceno izdelka.

Ob dostavi izdelka na željeni naslov se kupcu preda pripadajoča dokumentacija in sicer račun/prevzemnica, garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Original sklenjene pogodbe hrani GA+kuhinje na sedežu družbe.

10. člen

Poškodbe izdelka
Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe izdelka je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti prodajalca oziroma dostavljavca, odvisno od tega ali prevzema izdelek kupec pri prodajalcu ali pa mu je bil dostavljen. Kupec je dolžan skupaj s prodajalcem/dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik GA+kuhinje, in dosledno izpolniti rubriko o stanju embalaže in izdelka. Kupec bo poškodovan izdelek, skupaj z uradnim zapisnikom posredoval na GA+kuhinje brez stroškov pošiljanja. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

V primeru, da kupec-potrošnik opazi poškodbo po dostavi izdelka, vendar v največ 30 dneh po dostavi, poškodbo prijavi na številki GA+kuhinje 01 520 46 71. Pogoj za prijavo poškodbe izdelka v roku 30 dni po dostavi je shranjena embalaža, na podlagi katere se ugotavlja, kje oz. kako je poškodba nastala. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom in fotografije poslane na naslov reklamacije@ga.si.
Kasnejše reklamacije, razen v kolikor zakon določa drugače niso možne.

Kupci ne-potrošniki, so dolžni o ugotovljenih napakah obvestiti prodajalca pisno, v rokih ki jih določa OZ.

Kupec bo poškodovani izdelek, ki mora biti zapakiran v prvotni embalaži, skupaj z uradnim zapisnikom poslal na GA+kuhinje. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

Kupec ne sme sam transportirati izdelka, za katerega uveljavlja poškodbo.


11. člen


Garancije
1. Garancija proizvajalca
GA+kuhinje zagotavljajo pooblaščeni servis za izdelke, ki jih je kupec kupil pri GA+kuhinje v skladu s pogoji garancije in servisiranja, ki jih nudi proizvajalec posameznega izdelka. Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan prvemu kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga za rok enega leta. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu, prodajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Če proizvajalec v garancijskem roku ne popravi izdelka v 45 dneh od dneva prijave okvare, ali če okvare ni mogoče popraviti, proizvajalec izdelek zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Ta pravica ugasne po dveh letih od dneva, ko je kupec-potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim, oziroma po enem letu za kupca ne-potrošnika.

2. Stvarna napaka 
Če kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali delovanje in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov ter ste kupec-potrošnik kot to določa Zakon o varstvu potrošnikov, nas o tem  s pisnim obvestilom ali osebno ter najkasneje v roku 2 (dveh) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in največ 2 (dveh) let od dneva dobave izdelka, obvestite. Zahtevate lahko da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam v pregled dostavite ali pošljite, vendar upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih (8) dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih (8) dni po prevzemu izdelka na sedežu Aparati d.o.o. na Šmartinski 152 v Ljubljani pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Če se po prevzemu stvari pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti in niste kupec po Zakonu o varstvu potrošnikov (niste kupec-potrošnik), morate o stvarni napaki po OZ obvestiti prodajalca v roku osmih (8) dni, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar največ v roku šestih (6) mesecev, odkar je bila stvar izročena.


3. 3 leta 100% Garancija
GA+kuhinje nudi kupcem-potrošnikom za vse nakupe velikih gospodinjskih aparatov, znamk CANDY kupljene po začetku veljavnosti teh splošnih pogojev brezplačno 3 letno 100% Garancijo, ki je enaka proizvajalčevi oziroma zakonsko določeni garanciji, s čimer se obvezuje in garantira, da bo po izteku proizvajalčeve garancije še 3 leta, vendar ne dlje od skupne dobe 5 let od nakupa izdelka, odpravil vse napake v delovanju, v skladu z garancijskimi pogoji in pravilno uporabo izdelka. 3 letna 100% Garancija ne velja za izdelke zabavne elektronike, mikrovalovne pečice, male gospodinjske aparate, klimatske naprave in sesalnike. 3 letna 100% Garancija velja za nakupe v GA+kuhinje trgovinah in na sedežu družbe GA+kuhinje. 3 letna 100% Garancija ne velja za izdelke preko spletne trgovine www.ga.si, oziroma opredeljene, kot GA+kuhinje spletna cena. V kolikor želi kupec kupiti v GA+kuhinje trgovini izdelek po pogojih GA+kuhinje spletna cena, kupcu ne pripada 3 leta 100% Garancija temveč le proizvajalčeva garancija.

Pogoji 3 leta 100% Garancije
3 letno 100% Garancijo lahko uveljavite le ob predložitvi originalnega računa, na katerem so navedeni blagovna znamka aparata, trgovec, datum začetka in zaključka 3 letne 100% Garancije in pod pogojem da ste kupec-potrošnik. 3 letna 100% Garancija se lahko uveljavi po izteku proizvajalčeve garancije do skupne dobe največ 5 let od nakupa izdelka. Za uveljavitev 3 letne 100% Garancije, se mora kupec obrniti na številko 01 520 46 71, kjer bo GA+kuhinje kupca napotil na ustrezen servis, oziroma zagotovil servisiranje izdelka s strani pooblaščenih servisov, ki so tudi navedeni na proizvajalčevi garanciji. Popravila v času 3 letne 100% Garancije se praviloma opravljajo na domu, stroške transporta bomo priznali le, če bo izdelek po predhodnem dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. 3 letna 100% Garancija preneha v primeru neupoštevanja navodil za uporabo, napak, ki so posledica motenj iz okolja (udar strele, nihanja električne napetosti in podobno), napak in zaustavitev delovanja, ki so posledica različnih tujkov v aparatu (gumbi, elastike, deli tkanine, kovanci, kovinski izdelki in podobno), v primeru popravil s strani nepooblaščene osebe, vgraditve neoriginalnih rezervnih delov, malomarnega ravnanja z izdelkom, mehanskih poškodb ter poškodb, ki so nastale zaradi udarcev po krivdi uporabnika ali tretje osebe, nepravilne vgradnje nepravilno vzdrževanje (predvsem nepravilno čiščenje z čistili, ki niso primerni oziroma so škodljivi za aparate) ali uporabe aparata v poklicne ali pridobitne dejavnosti, oziroma za namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu. V tem primeru je garancijski rok enak najkrajši garancijski dobi, določen z veljavno zakonodajo oziroma eno leto. GA+kuhinje bo okvaro odpravil v 45 dneh. Če GA+kuhinje v roku 3 letne 100% Garancije ne popravi izdelka v 45 dneh od dneva prijave okvare, ali če okvare ni mogoče popraviti, GA+kuhinje izdelek zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom oziroma novim enakovrstnim ali bistveno podobnim izdelkom v kolikor enak izdelek ni več dobavljiv.

3 letna 100% Garancija ne krije posredne ali posledične škode, kot na primer stroškov najema nadomestnega aparata, izgubljenih najemnin in dohodkov, stroškov zaradi prekinitve dela, stroškov za vodo zaradi izliva vode, zmanjšanja vrednosti, lepotnih pomanjkljivosti in podobno.

3 letna 100% Garancija ne velja, v primeru, da je napaka nastala več kot 8 dni pred prijavo napake.

4. Neupravičena 3 letna 100% Garancija
Garancija GA+kuhinje krije garancijo v skladu s splošnimi pogoji in v skladu z listo neupravičenih garancij, ki so posledice napak v uporabi stroja ali vzdrževanja. GA ne krije naslednjih napak, ki so posledica napak v uporabi stroja in normalne obrabe oz. vzdrževanja:

- pralni stroji: poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov, ki so posledica nihanja napetosti in udara strele. Obraba gume in s tem posledica trganja perila. Rjavenje ohišja pri predalu za prašek, rjavenje pod vrati, rjavenje ohišja v vlažnih prostorih in v bližini straniščnih školjk, tuš kabin, kadi, lijakov, tušev itd. Blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije. (Pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanje napetosti ali predčasno ustavitev aparata. Zunanje mehanske poškodbe npr. razni plastični pokrovi in gumbi, kljukice na vratih itd. Zunanje poškodbe na dotočni in odtočni cevi (če je dotočna cev na spoju napihnjena - prevelik pritisk). Odstranjevanje tujkov iz pralnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu in nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov.

- sušilni stroji: Nihanje napetosti in udara strele, poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov. Odstranjevanje tujkov iz sušilnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu. Korozija aparata, ki so posledica vlažnih prostorov npr. v bližini kadi, tuš kabin, tušev, lijakov, stranišč itd. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanja napetosti in predčasno ustavitev aparata. Nepravilno čiščenje, zamenjava plastičnih pokrovov, gumbov pri katerem je vidno grobo ravnanje s temi deli aparata, kateri so posledica zunanjih dejavnikov. (Pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili.

- pralno sušilni stroji: Nihanje napetosti in udara strele, poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov. Obraba gume in s tem posledica trganja perila. Rjavenje ohišja pri predalu za prašek, rjavenje pod vrati, rjavenje ohišja v vlažnih prostorih in v bližini straniščnih školjk, kadi, lijakov, tuš kabin, tušev itd. Blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije, (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanja napetosti in predčasno ustavitev aparata. Zunanje mehanske poškodbe npr. razni plastični pokrovi, gumbi, kljukice na vratih itd. Zunanje poškodbe na dotočni cevi (če je dotočna cev na spoju malenkost napihnjena - prevelik pritisk), odstranjevanje tujkov iz aparata. Čiščenje sušilnega sistema, ki ga je povzročil tujek v sušilnem sistemu. Odstranjevanje tujkov iz pralnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu in nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov. 

- pomivalni stroji: Nihanje napetosti in udara strele, poškodba elektronike, motorja in vseh električnih delov. Odstranjevanje tujkov iz aparata, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanja napetosti in predčasno ustavitev aparata. Čiščenje pomivalnih šob v pomivalnem stroju, nepravilna uporaba pomivalnih sredstev. Zamašitev solnice zaradi neustrezne uporabe soli. Zamašitev kondenzne posode in dovodnega sistema po katerem prihaja voda v aparat. Nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov. Nepravilna montaža aparata pod kuhinjsko delovno ploščo v katerem ni dovolj zračenja ter ni pod delovno ploščo  nameščene zaščitne folije ali kakršnekoli druge zaščite, ki je priporočena iz strani proizvajalca to predvsem velja za vgradne in integrirane aparate. Blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije, (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili.

- hladilniki/zamrzovalniki: Nihanje napetosti in udara strele posledične poškodbe vseh električnih delov aparata. Nepravilno čiščenje aparata, poškodbe polic zaradi prevelike teže. Poškodba tečajev vrat zaradi večje obremenitve vratnih polic in s tem preslabega tesnjenja vrat. Shranjevanje jedkih snovi in tekočin v aparatu. Poškodba hladilnega sistema zaradi čiščenja ledu ali premeščanja aparata. Zvišanje glasnosti aparata. Lepotne pomanjkljivosti, rjavenje ohišja in podobno.

- kuhalna tehnika: Nihanje napetosti in udara strele ter posledične poškodbe vseh električnih delov aparata. Čiščenje z neustreznimi čistili (modrikaste kuhalne plošče in pečice). Poškodba vžigalne tuljave in vžigalnih svečk (posledica prekipevanja), poškodbe nosilcev posode pri plinskih ploščah, mehanske poškodbe plinske cevi. Nepravilno čiščenje notranjega dela pečice (možna poškodba zadnjega ventilatorja ali zamaščen zadnji ventilator). Poškodbe mrež in lovilca maščobe, nepravilna montaža in s tem pregrevanje kuhalne plošče in pečice, fizična poškodba stekla kuhalne plošče, fizična poškodba stekla na vratih pečic in štedilnikov.

5. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo
Za velike aparate blagovnih znamk, ki niso del 3 letne 100% Garancije je mogoče dokupiti 3 letno GA+kuhinje Jamstvo za enotno ceno 49,99 € (vključen DDV), ne glede na vrednost kupljenega izdelka, pod pogojem, da ste kupec-potrošnik. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ni brezplačno in ga ni mogoče dokupiti za izdelke zabavne elektronike, mikrovalovne pečice, male gospodinjske aparate, klimatske naprave in sesalnike. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo velja za nakupe v GA+kuhinje trgovinah in na sedežu družbe GA+kuhinje, ter nakupe opravljene preko spletne strani www.ga.si. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ni mogoče dokupiti za izdelke označene z oznako »spletna cena«.

6. Pogoji 3 letnega GA+kuhinje Jamstva
3 letno GA+kuhinje Jamstvo lahko uveljavite le ob predložitvi originalnega računa, na katerem so navedeni blagovna znamka aparata, trgovec, datum začetka in zaključka 3 letnega GA+kuhinje Jamstva. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo se lahko uveljavi po izteku proizvajalčeve garancije vendar ne več od skupne dobe 5 let od nakupa izdelka. Za uveljavitev 3 letnega GA+kuhinje Jamstva, se mora kupec obrniti na številko 01 520 46 71, kjer bo GA+kuhinje kupca napotil na ustrezen servis, oziroma zagotovil servisiranje izdelka s strani pooblaščenih servisov. Popravila v času 3 letnega GA+kuhinje Jamstva se praviloma opravljajo na domu, stroške transporta bomo priznali le, če bo izdelek po predhodnem dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo preneha v primeru neupoštevanja navodil za uporabo, napak, ki so posledica motenj iz okolja (udar strele, nihanja električne napetosti in podobno), napak in zaustavitev delovanja, ki so posledica različnih tujkov v aparatu (gumbi, elastike, deli tkanine, kovanci, kovinski izdelki in podobno), v primeru popravil s strani nepooblaščene osebe, vgraditve neoriginalnih rezervnih delov, malomarnega ravnanja z izdelkom, mehanskih poškodb ter poškodb, ki so nastale zaradi udarcev po krivdi uporabnika ali tretje osebe, nepravilne vgradnje, nepravilno vzdrževanje (predvsem nepravilno čiščenje s čistili, ki niso primerna oziroma so škodljiva za aparate) ali uporabe aparata v poklicne ali pridobitne dejavnosti, oziroma za namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu. V tem primeru je garancijski rok enak najkrajši garancijski dobi, določen z veljavno zakonodajo. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ne krije posredne ali posledične škode, kot na primer stroškov najema nadomestnega aparata, izgubljenih najemnin in dohodkov, stroškov zaradi prekinitve dela, stroškov za vodo zaradi izliva vode, zmanjšanja vrednosti, lepotnih pomanjkljivosti in podobno. GA+kuhinje ne krije 3 let GA+kuhinje Jamstva, v primeru, da je napaka nastala več kot 8 dni pred prijavo napake. GA+kuhinje bo okvaro odpravil v 45 dneh. V kolikor napake ni mogoče odpraviti, GA+kuhinje ne bo popravljal aparata, temveč bo kupcu priznal popust pri nakupu novega aparata iste blagovne znamke, kot je bil okvarjeni aparat v GA+kuhinje trgovinah v vrednosti 50 % od kupnine pokvarjenega aparata.
Za aparate po GA+kuhinje spletni ceni, ne velja 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ampak samo garancija proizvajalca.

7. Neupravičeno 3 letno GA+kuhinje Jamstvo
GA ne krije naslednjih napak, ki so posledica napak v uporabi stroja in normalne obrabe oz. vzdrževanja:

- pralni stroji: poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov, ki so posledica nihanja napetosti in udara strele. Obraba gume in s tem posledica trganja perila. Rjavenje ohišja pri predalu za prašek, rjavenje pod vrati, rjavenje ohišja v vlažnih prostorih in v bližini straniščnih školjk, tuš kabin, kadi, lijakov, tušev itd. Blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije. (Pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanje napetosti ali predčasno ustavitev aparata. Zunanje mehanske poškodbe npr. razni plastični pokrovi in gumbi, kljukice na vratih itd. Zunanje poškodbe na dotočni in odtočni cevi (če je dotočna cev na spoju napihnjena - prevelik pritisk). Odstranjevanje tujkov iz pralnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu in nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov.

- sušilni stroji: Nihanje napetosti in udara strele, poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov. Odstranjevanje tujkov iz sušilnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu. Korozija aparata, ki so posledica vlažnih prostorov npr. v bližini kadi, tuš kabin, tušev, lijakov, stranišč itd. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanja napetosti in predčasno ustavitev aparata. Nepravilno čiščenje, zamenjava plastičnih pokrovov, gumbov pri katerem je vidno grobo ravnanje s temi deli aparata, kateri so posledica zunanjih dejavnikov. (Pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili.

- pralno sušilni stroji: Nihanje napetosti in udara strele, poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov. Obraba gume in s tem posledica trganja perila. Rjavenje ohišja pri predalu za prašek, rjavenje pod vrati, rjavenje ohišja v vlažnih prostorih in v bližini straniščnih školjk, kadi, lijakov, tuš kabin, tušev itd. Blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije, (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanja napetosti in predčasno ustavitev aparata. Zunanje mehanske poškodbe npr. razni plastični pokrovi, gumbi, kljukice na vratih itd. Zunanje poškodbe na dotočni cevi (če je dotočna cev na spoju malenkost napihnjena - prevelik pritisk), odstranjevanje tujkov iz aparata. Čiščenje sušilnega sistema, ki ga je povzročil tujek v sušilnem sistemu. Odstranjevanje tujkov iz pralnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu in nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov. 

- pomivalni stroji: Nihanje napetosti in udara strele, poškodba elektronike, motorja in vseh električnih delov. Odstranjevanje tujkov iz aparata, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu. Ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki so posledica nihanja napetosti in predčasno ustavitev aparata. Čiščenje pomivalnih šob v pomivalnem stroju, nepravilna uporaba pomivalnih sredstev. Zamašitev solnice zaradi neustrezne uporabe soli. Zamašitev kondenzne posode in dovodnega sistema po katerem prihaja voda v aparat. Nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov. Nepravilna montaža aparata pod kuhinjsko delovno ploščo v katerem ni dovolj zračenja ter ni pod delovno ploščo  nameščene zaščitne folije ali kakršnekoli druge zaščite, ki je priporočena iz strani proizvajalca to predvsem velja za vgradne in integrirane aparate. Blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije, (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili.

- hladilniki/zamrzovalniki: Nihanje napetosti in udara strele posledične poškodbe vseh električnih delov aparata. Nepravilno čiščenje aparata, poškodbe polic zaradi prevelike teže. Poškodba tečajev vrat zaradi večje obremenitve vratnih polic in s tem preslabega tesnjenja vrat. Shranjevanje jedkih snovi in tekočin v aparatu. Poškodba hladilnega sistema zaradi čiščenja ledu ali premeščanja aparata. Zvišanje glasnosti aparata. Lepotne pomanjkljivosti, rjavenje ohišja in podobno.

- kuhalna tehnika: Nihanje napetosti in udara strele ter posledične poškodbe vseh električnih delov aparata. Čiščenje z neustreznimi čistili (modrikaste kuhalne plošče in pečice). Poškodba vžigalne tuljave in vžigalnih svečk (posledica prekipevanja), poškodbe nosilcev posode pri plinskih ploščah, mehanske poškodbe plinske cevi. Nepravilno čiščenje notranjega dela pečice (možna poškodba zadnjega ventilatorja ali zamaščen zadnji ventilator). Poškodbe mrež in lovilca maščobe, nepravilna montaža in s tem pregrevanje kuhalne plošče in pečice, fizična poškodba stekla kuhalne plošče, fizična poškodba stekla na vratih pečic in štedilnikov.

12. člen

Klub GA+kuhinje
Klub GA+kuhinje je namenjen kupcem, ki želijo biti deležni prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih zagotavlja članstvo v klubu.

Pogoji članstva
Kupec postane član kluba GA+kuhinje ob prvem nakupu, ko izpolni in podpiše pristopno izjavo oz. pogodbo o prodaji. Včlanitev je možna neposredno na prodajnem mestu, preko spleta in pošte. Člani GA+kuhinje kluba lahko postanejo kupci potrošniki in kupci ne-potrošniki. Za kupce ne-potrošnike 3 letna 100% Garancija in 3 letno GA+kuhinje Jamstvo izrecno ne velja.

Članstvo v klubu GA+kuhinje je brezplačno in ne predstavlja nobenih obveznosti za člana.

Ugodnosti za člane kluba GA+kuhinje:
- nakup po ugodnih klubskih cenah, ki so nižje od rednih cen,
- odkup starih aparatov po klubskih odkupnih cenah,
- brezplačna 3 letna 100% Garancija za blagovno znamko CANDY (zgolj za kupce-potrošnike),
- možnost dokupa jamstva za večino blagovnih znamk velikih gospodinjskih aparatov,
- dostava aparatov  v R. Sloveniji za 6,99 €,
- brezplačna dostava in montaža kuhinj v vrednosti lesenega dela nad 1500 €

Varovanje osebnih podatkov
GA+kuhinje, kot upravljavec osebnih podatkov članov, obdeluje osebne podatke v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04 do 113/05). Z včlanitvijo v GA+kuhinje klub se kupec strinja, da mu lahko občasno pošiljamo oglasni material. Vsi podatki se lahko uporabljajo le za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje. GA+kuhinje osebne podatke članov obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve člana.

Prekinitev članstva

Član prekine članstvo tako, da o tem pisno obvesti podjetje Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Sprememba pogojev
GA+kuhinje klub si pridržuje pravico spreminjanja in dopolnjevanja pogojev GA+kuhinje kluba in programov ugodnosti, o čemer bo pravočasno obveščal svoje člane preko svoje spletne strani.

Informacije in kontakti
Klub GA+kuhinje - Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 46 66
E-pošta: info@ga.si

13. člen

1. Nakup in montaža klimatske naprave
Kupec-potrošnik, ki kupuje klimatsko napravo z montažo, se s podpisom pogodbe zavezuje, da je investitor v stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerega se bo vgradila klimatska naprava. S podpisom potrjuje, da je stanovanje oz. stanovanjska hiša del socialne politike in uporabna površina stanovanja /stanovanjske hiše ne presega 120 m2 /250 m2, zaradi česar se DDV obračuna po nižji davčni stopnji 9,5%. V ceno montaže, 230,00 € brez DDV oziroma 251,85 € z DDV (cena velja do spremembe) je vračunana t.i. enostavna montaža do 5 m razdalje med notranjo in zunanjo enoto z enim prebojem stene, brez uporabe dvigala.

Dodatna dela ali stroški montaže, ki presegajo obseg t.i. enostavne montaže se dogovorijo neposredno med kupcem in izbranim monterjem pred pričetkom montaže in se obračunajo in poravnajo pooblaščenemu monterju po ceniku storitev.

2. Nakup kuhinje

Dostava in montaža kuhinje v skupni vrednosti lesenega dela nad 1.500,00 EUR z vsemi vključenimi popusti in davkom na dodano vrednost je brezplačna.

V ceni brezplačne dostave in montaže kuhinje je vključena tudi vgradnja gospodinjskih aparatov.

Brezplačna vgradnja gospodinjskih aparatov ne velja za otočne nape. Cena montaže otočne nape na že vnaprej pripravljeno inštalacijo znaša 60,00 EUR.

Brezplačna vgradnja gospodinjskih aparatov ne vključuje priklopa aparatov na plinsko omrežje, električno omrežje in vodovodno omrežje.

Aparati morajo biti dostavljeni na lokacijo vsaj dva dni pred izvedbo montaže kuhinje in aparatov. Do prihoda monterjev morajo biti aparati zapakirani v originalno embalažo. Vgradnja kuhalne plošče je mogoča le po navodilih proizvajalca (zahteva o prezračevalni rešetki na spodnjem delu kuhinje pri vgradnji aparatov znamke Gorenje).

Premontažo vrat hladilnika pri prostostoječem hladilniku monterji ne izvajajo in je za izvedbo pristojen izključno pooblaščeni serviser.

Za aparate, ki niso kupljeni v GA+kuhinje, se zaračuna vnos in vgradnja v znesku 25,00 EUR na kos.

Priklop aparatov na električno, plinsko omrežje in vodovodno omrežje monterji kuhinj ne izvajajo, zato so te storitve plačljive posebej, skladno s  tarifami za posamezne storitve.

V primeru da kupcu priklop aparatov na električno omrežje, plinsko omrežje in vodovodno omrežje opravi oseba, ki ni usposobljena in pooblaščena za tovrstna dela, GA+kuhinje ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli poškodbe ali napake, ki bi lahko nastale na aparatih zaradi nestrokovnega priklopa. Prav tako, se za takšne aparate ne more uveljavljati garancija.

Montaža kuhinje in aparatov se izvaja na podlagi skice. Kupec s podpisom tega dokumenta potrjuje in prevzema odgovornost za izmere prostora in pripravo inštalacije (skica z merami mora biti priložena). V primeru odstopanj izmer prostora, kamor se kuhinja montira, kupec nosi vse stroške, ki bi iz tega naslova nastali. Za vsa dodatna dela in spremembe, ki niso zajeta v priloženi skici, se mora kupec ob montaži dogovoriti z monterjem, ki izključno nosi odgovornost za izvedbo del.

Kupec-potrošnik lahko poda zahtevek za stvarno napako, če meni, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov. Po istem zakonu nas je kupec-potrošnik o tem dolžan obvestiti pravilno ter najkasneje v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naslov za pisno obvestilo je: Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. V primeru stvarne napake je kupec dolžan omogočiti prodajalcu v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, da stvar pregleda. GA+kuhinje se obvezuje, da v osmih dneh od prejema obvestila napako odpravi oz. kupca obvesti, da je napaka sporna.

Kupnina za kuhinjo in aparate mora biti v celoti poravnana najkasneje en (1) teden pred predvideno montažo.

V primeru, da kupec ne prevzame kuhinje v dogovorjenem roku oziroma se montaža zaradi razlogov pri kupcu ne opravi v predvidenem roku, se kupcu zaračuna skladiščenje kuhinje skladno ceni določeni v teh splošnih pogojih.

14. člen

Dovoljenje za uporabo osebnih podatkov

Kupec dovoljuje družbi Aparati d.o.o., da osebne podatke kupca, zapisane v pogodbi, ponudbi ali naročilu, obdeluje z namenom izpolnitve pogodbe ter z namenom seznanjanja kupca z novostmi na področju prodajnega programa in s ponudbo GA+kuhinje ter izboljšanjem storitev GA+kuhinje.

Z nakupom oziroma podajo naročila ali povpraševanja ali preko spletne strani www.ga.si, konkretno s klikom na gumb »potrjujem naročilo«, kupec potrjuje, da se z oddajo naročila  strinja s splošnimi pogoji poslovanja, in obveznostjo plačila ter pogoji uporabe »piškotkov« in, da je bil pred registracijo pisno ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih kupec da na razpolago upravljavcu ob opravljenem nakupu in ki obsegajo predvsem, vendar ne omejeno na:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • prebivališče,
 • spol,
 • naslov elektronske pošte in
 • telefonska številka,

kot tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter Splošnih pogojev kluba Ga+ kuhinje  pridobiva v času spletnega nakupa, v katerem opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine tako kupca kot populacije, v katero kupec spada:

 • pogostost nakupa,
 • tipi kupljenega blaga,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • gibanja v obsegu in pogostosti plačil,
 • jezik, ki ga kupec uporablja,
 • lokacija kupca,
 • sredstvo dostopa do www.ga.si,
 • tip in verzija brskalnika, s katerim kupec dostopa do www.ga.si
 • operacijski sistem, ki ga kupec uporablja,
 • resolucija zaslona kupca,
 • ponudnik internetnih storitev, ki ga kupec uporablja,
 • ali kupec uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik,
 • spletna stran, s katere je kupec dostopil na www.ga.si
 • osebne preference kupca.

Z nakupom preko telefona je kupec na začetku pogovora obveščen, da se zaradi poslovne komunikacije in nadzorovanja kakovosti storitev klici snemajo. Posnetke lahko družba Aparati d.o.o. hrani do treh (3) let in so po tem samodejno izbrisani, razen, če ima družba Aparati d.o.o. legitimen razlog, da te posnetke zadrži dlje časa. Vsi posnetki klicev bodo obravnavani v skladu s temi splošnimi pogoji. Po opravljenem naročilu prek telefona vam po navadni ali elektronski pošti posredujemo potrditev ponudbe oziroma pogodbe na trajnem nosilcu podatkov, kateremu so priloženi oziroma napotujejo na predmetne splošne pogoje poslovanja. Tudi ob nakupu preko telefona se za potrebe nakupa zbirajo osebni podatki iz prejšnjega odstavka (nakup prek spletne strani).

Kupec se z nakupom prostovoljno strinja in pooblašča družbo Aparati d.o.o., da sme naštete podatke pridobivati, vpisovati, zbirati, urejati, shranjevati na strežnikih ali drugih pomnilnikih, jih sistematizirati v zbirke osebnih podatkov, avtomatizirano obdelovati, prilagajati, spreminjati, po prosti presoji priklicevati, vpogledovati, uporabljati, sporočati v okviru koncerna upravljavca, širiti, razvrščati, povezovati, blokirati, anonimizirati ali uničevati, ter predvsem uporabljati za namen izvajanja trgovske dejavnosti, kar vključuje analiziranje, uporabo za marketinške raziskave, izsledke, akcije in druge marketinške potrebe; ter tudi uporabljati za namen direktnega kontaktiranja in obveščanja kupca o ponudbah in prodajnih akcijah, kar sme družba Aparati d.o.o. opravljati neposredno ali prek pooblaščenih pogodbenih partnerjev, ki izvajajo tovrstne akcije.

Zbrane osebne podatke bo upravljavec izbrisal po dokončanju uporabe za namen iz prejšnjega odstavka ali na zahtevo stranke. Kupci imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov.

Na spletni strani www.ga.si se kupcu pojavi okence »Pogovor v živo«, s katerim je kupcu na voljo pogovor z enim od naših svetovalcev. Pogovor v živo se začne s klikom na »Klepet«. Ime svetovalca je napisano na vrhu okenca »Klepetate s….« Kupec lahko zahteva prepis klepeta s klikom na »Pošlji mi prepis«, za kar bo moral posredovati svoje ime in elektronski naslov na katerega bo prepis pogovora poslan. Pogovor s svetovalcem hrani tudi družba Aparati d.o.o.

Zbrani podatki se za člane kluba GA+kuhinje uporabljajo tudi v skladu s Splošnimi pogoji GA kluba in s pravili in pogoji uporabe  –  SMS OBVEŠČANJE KLUBA GA+Kuhinje, ki so objavljeni na spletni strani www.ga.si, pod zavihkom »GA klub«.

Ob nakupu ali montaži lahko prosimo kupca, da izpolni kratek vprašalnik o svojem mnenju glede prodaje in montaže. Pričevanja kupcev/strank bodo objavljena brez imen zaradi varovanja osebnih podatkov, podpisane izjave strank pa skrbno hranjene v arhivu družbe Aparati d.o.o.


Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi teh splošnih pogojev se lahko posredujejo drugim izvajalcem storitve, med drugim podjetjema Sedem d.o.o. in 12media d.o.o.


Kupec soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi teh splošnih pogojev. Če kupec ni tisti posameznik, na katerega se osebni podatki, ki so predmet teh splošnih pogojev, nanašajo, kar vključuje primere, ko je kupec pravna oseba, pa upravljavcu posreduje osebne podatke določenih posameznikov, kupec upravljavcu jamči, da je takšen posameznik podal privolitev k obdelavi njegovih osebnih podatkov v skladu s temi splošnimi pogoji.

V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem kupca bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter kupcu sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil, od katerih se kupec odjavi s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov Aparati d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega naslova gaa@gaa.si.

GA+kuhinje bo kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredila preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug način obvestila kupca. Pri tem kupec ne trpi nobenih stroškov. Kupcu GA+kuhinje zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v 17. Členu teh splošnih pogojev.

Pred potrditvijo naročila pa lahko kupec obkljuka “ne želim prejemati obvestil, novic ali promocij spletne strani www.ga.si”. V tem primeru kupcu navedenega ne bomo pošiljali.


15. člen
Posledice spremembe objavljenih in dejanskih podatkov, cene

GA+kuhinje se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na naših spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo GA+kuhinje kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla. GA+kuhinje prav tako ne odgovarja za očitne napake v ceni ali opisu izdelkov.

16. člen

Sodna pristojnost in izključitev izvensodnega reševanja sporov
Kupec, v največji meri kot jo dopušča veljavna zakonodaja, soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi in po teh splošnih pogojih, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu Aparati d.o.o..

Izvensodno reševanje potrošniških sporov: Kupec-potrošnik lahko v morebitnem primeru spora iz nakupov, ki so bili opravljeni prek spletne trgovine, ki jo Aparati d.o.o. omogoča kot ponudnik blaga in storitev na območju Republike Slovenije, spor poizkuša rešiti prek platforme za reševanje potrošniških sporov (SRPS). Na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov lahko potrošnik dostopa preko spodnje povezave, ki je prav tako dostopna na spletni strani ponudnika.

Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Izven navedenega, Aparati d.o.o., v skladu z 8. Členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in načelom prostovoljnosti, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, razen, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


17. člen

Varovanje osebnih podatkov
Aparati d.o.o. bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z vsakokrat veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, predvsem pa trenutno veljavnima:.

-       Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in

-       Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),

ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni ter, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen kot določeno s temi splošnimi pogoji, torej pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov ima le pristojno osebje v času njihovega dela, ki je dolžno varovati tajnost osebnih podatkov, ki jih obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave.

Kupec ima pravico do pregleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov, ki jih hrani družba Aparati d.o.o. Pregled svojih osebnih podatkov kupec lahko zahteva tako, da nas kontaktira prek spletne strani, kjer nam pod zavihkom “kontakt” pusti sporočilo, ali pa nam pošlje elektronsko sporočilo na elektronski naslov gaa@gaa.si ali nas o tem pisno obvesti na naslov Aparati d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Nadzor nad obdelavo osebnih podatkov na spletni strani www.ga.si ima Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

18. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z 10.03.2017 in veljajo do spremembe ter se uporabljajo za vse pravne posle v katerih kot stranka nastopajo Aparati d.o.o. ali njegovi pooblaščeni partnerji.

Ljubljana,09.03.2017                                                                                         Aparati d.o.o.Vklopi razum, zahtevaj račun

© 2017 Aparati d.o.o. Vse pravice pridržane.